ПРОЕКТ ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“ по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V- A Румъния- България 2014-2020, по третата покана за набиране на проектни предложения"Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата