РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦУИ

Всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 ч.
Тел: 058/600 889, вътр.105; 058/600 180

obshtina@dobrichka.bg; zuig_1@dobrichka.bg ; zuig_3@dobrichka.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Всеки делничен ден от 8.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч.

За плащане на такси за административни услуги

 -КАСОВО – в Центъра за услуги и информация, гр.Добрич ул.„Независимост” №20, ет.1, стая 105

-ПОС ТЕРМИНАЛ – в Центъра за услуги и информация, гр.Добрич ул.„Независимост”№20, ет.1, стая 105

-БЕЗКАСОВО - с пощенски запис или банков предвод

Банкови сметки 

IBAN  BG  22 SOMB91308410020144
BIC код SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане

1. Такса за технически услуги 44 8001

2. Такса за административни услуги 44 8007

3. Такса за ползване на пазари, тържища и др. 44 8008

4. Други общински такси 44 8081

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

          Общинската администрация се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и администрацията.

Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие, създадохме Център за услуги и информация и отдел "Местни данъци и такси".  Предприехме редица действия за налагане на високи стандарти в обслужването в Центъра в Общината и в населените места.
Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, която представя основните правила за административно обслужване в Общината.

Основни цели:

 • Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • Да постигнем високо качество на предоставените услуги, като намалим личните Ви разходи и време. Да осигурим добро отношение и съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • Да прилагаме принципа на комплексното административно обслужване с цел по-висока ефективност и ефикасност на услугите, повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите, намаляване на административната тежест;
 • Да постигнем прозрачност като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • Да Ви насърчим да изказвате мнението си за предоставяните от нас услуги.

Aнгажираме се със следните стандарти на обслужване:

 • Да се отнасяме с внимание и уважение към гражданите, като зачитаме тяхното лично достойнство;
 • Да се отнасяме равнопоставено към клиентите при достъпа до услуги и информация, независимо от техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, убеждения, възраст;
 • Да извършваме административни услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателства, за които са налице данни, събирани или създавани от общинската администрация;
 • Компетентно и отговорно да решаваме проблемите;
 • Да извършваме исканите услуги в срок срок;
 • Да консултираме клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услугата - цени, срокове, решения, възражения;
 • Да анализираме получената информация от обратната връзка с клиентите и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги;
 • Да противодействаме на възможностите за корупция, както и на възможностите за обвинения в корупция;
 • Да предоставяме информация  без абревиатури, съкращения и препратки.

Очакваме от клиентите:

 • Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;
 • Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите клиенти;
 • Да ни предоставят информацията, която е необходима, както и да ни уведомяват своевременно за настъпили промени;
 • Да изразяват свободно своите мнения, предложения, за да подобрим качеството на услугите;

Можете да получите информация:

·        Като ни посетите или ни пишете на адреса на Община Добричка, град Добрич, ул.”Независимост”№20;

·        На всички публично обявени телефони на Община Добричка, гражданите могат да бъдат консултирани за поставените проблеми;

·        Подробности за административните услуги предоставяме и на:  сайта на Община Добричка:www.dobrichka.bg;

·         В Център за услуги и информация /ЦУИ/ ул.”Независимост” №20; 

·        058/ 600180 или 058/ 600889 - вътр.105;

·        На електронното информационно табло във фоайето на Общината;

·        Услуги и информация за общинските дейности се предоставят и в кметствата, и в населените места с кметски наместници.

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата е ясна и лесно достъпна:

 • Чрез пощата и Е-поща;
 • В кутията за жалби и сигнали за корупция, разположена във фоайето на Общината или лично в Центъра за услуги и информация;
 • С анкетни карти: Въвели сме система за измерване удовлетвореността на потребителя на  административните услуги. Два пъти годишно с анкетни карти и телефонни запитвания проучваме удовлетвореността на потребителите на административните услуги. В края на календарната година, на база изготвения отчет, набелязваме бъдещи действия. Резултатите от изследването публикуваме в сайта на Община Добричка;
 • Приемни дни на кмета, зам. - кметовете и Секретаря на Община Добричка.
  По жалба срещу незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията се извършва проверка и се отговаря писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни жалби, предложения и сигнали не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси,  жалби, предложения и сигнали, които съдържат нецензурни изрази, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицирана информация;
 • Настоящата Харта на клиента е утвърдена със Заповед №148 от 20.02.2007 год. и изменена със Заповед №758/16.10.2008 г. и със Заповед №271/24.03.2015 г.

 

Община Добричка

предишна
 • Стожер
  9° C
  предимно облачно
 • Победа
  9° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  9° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  9° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  9° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре