РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦУИ

Всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 ч.
Тел: 058/600 889, вътр.105; 058/600 180

obshtina@dobrichka.bg; zuig_1@dobrichka.bg ; zuig_3@dobrichka.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Всеки делничен ден от 8.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч.

За плащане на такси за административни услуги

 -КАСОВО – в Центъра за услуги и информация, гр.Добрич ул.„Независимост” №20, ет.1, стая 105

-ПОС ТЕРМИНАЛ – в Центъра за услуги и информация, гр.Добрич ул.„Независимост”№20, ет.1, стая 105

-БЕЗКАСОВО - с пощенски запис или банков предвод

Банкови сметки 

IBAN  BG  22 SOMB91308410020144
BIC код SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане

1. Такса за технически услуги 44 8001

2. Такса за административни услуги 44 8007

3. Такса за ползване на пазари, тържища и др. 44 8008

4. Други общински такси 44 8081

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

          Общинската администрация се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и администрацията.

Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие, създадохме Център за услуги и информация и отдел "Местни данъци и такси".  Предприехме редица действия за налагане на високи стандарти в обслужването в Центъра в Общината и в населените места.
Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, която представя основните правила за административно обслужване в Общината.

Основни цели:

 • Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • Да постигнем високо качество на предоставените услуги, като намалим личните Ви разходи и време. Да осигурим добро отношение и съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • Да прилагаме принципа на комплексното административно обслужване с цел по-висока ефективност и ефикасност на услугите, повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите, намаляване на административната тежест;
 • Да постигнем прозрачност като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • Да Ви насърчим да изказвате мнението си за предоставяните от нас услуги.

Aнгажираме се със следните стандарти на обслужване:

 • Да се отнасяме с внимание и уважение към гражданите, като зачитаме тяхното лично достойнство;
 • Да се отнасяме равнопоставено към клиентите при достъпа до услуги и информация, независимо от техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, убеждения, възраст;
 • Да извършваме административни услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателства, за които са налице данни, събирани или създавани от общинската администрация;
 • Компетентно и отговорно да решаваме проблемите;
 • Да извършваме исканите услуги в срок срок;
 • Да консултираме клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услугата - цени, срокове, решения, възражения;
 • Да анализираме получената информация от обратната връзка с клиентите и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги;
 • Да противодействаме на възможностите за корупция, както и на възможностите за обвинения в корупция;
 • Да предоставяме информация  без абревиатури, съкращения и препратки.

Очакваме от клиентите:

 • Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;
 • Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите клиенти;
 • Да ни предоставят информацията, която е необходима, както и да ни уведомяват своевременно за настъпили промени;
 • Да изразяват свободно своите мнения, предложения, за да подобрим качеството на услугите;

Можете да получите информация:

·        Като ни посетите или ни пишете на адреса на Община Добричка, град Добрич, ул.”Независимост”№20;

·        На всички публично обявени телефони на Община Добричка, гражданите могат да бъдат консултирани за поставените проблеми;

·        Подробности за административните услуги предоставяме и на:  сайта на Община Добричка:www.dobrichka.bg;

·         В Център за услуги и информация /ЦУИ/ ул.”Независимост” №20; 

·        058/ 600180 или 058/ 600889 - вътр.105;

·        На електронното информационно табло във фоайето на Общината;

·        Услуги и информация за общинските дейности се предоставят и в кметствата, и в населените места с кметски наместници.

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата е ясна и лесно достъпна:

 • Чрез пощата и Е-поща;
 • В кутията за жалби и сигнали за корупция, разположена във фоайето на Общината или лично в Центъра за услуги и информация;
 • С анкетни карти: Въвели сме система за измерване удовлетвореността на потребителя на  административните услуги. Два пъти годишно с анкетни карти и телефонни запитвания проучваме удовлетвореността на потребителите на административните услуги. В края на календарната година, на база изготвения отчет, набелязваме бъдещи действия. Резултатите от изследването публикуваме в сайта на Община Добричка;
 • Приемни дни на кмета, зам. - кметовете и Секретаря на Община Добричка.
  По жалба срещу незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията се извършва проверка и се отговаря писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни жалби, предложения и сигнали не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси,  жалби, предложения и сигнали, които съдържат нецензурни изрази, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицирана информация;
 • Настоящата Харта на клиента е утвърдена със Заповед №148 от 20.02.2007 год. и изменена със Заповед №758/16.10.2008 г. и със Заповед №271/24.03.2015 г.

 

Община Добричка

предишна
 • Стожер
  22° C
  ясно небе
 • Победа
  22° C
  ясно небе
 • Карапелит
  22° C
  ясно небе
 • Овчарово
  22° C
  ясно небе
 • Ведрина
  22° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре