Образование

Дейността на Дирекция "Образование и култура" в системата на средното образование се провежда в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и е съобразена с образователната политика на Община Добричка. Образователната политика на Общината отчита както социално-икономическите характеристики на съвременното общество, така и перспективите за бъдещото му развитие.

В териториално отношение базата в образованието е разположена в 36 населени места. Образователната система на общината разполага с достатъчно на брой и с високо професионално ниво педагогически кадри.

 

Специализиран орган за управление на общинските детски градини и училища е Дирекция "Образование и култура".

Наташа Василева - Директор Дирекция" Образование, култура, социални услуги, спорт, вероизповедания и трудова заетост"
тел.: 058/601 048; 058/600889 - вътр.212

Даниела Тодорова - гл. експерт образование и секретар на МКБППМН
тел.: 058/600 889 - вътр.210Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата