ВЪЗДУХ

Наблюдението и контролът върху състониянието на атмосферния въздух се осъществат от специалиста на Община Добричка, РИОКОЗ Добрич, и РИОСВ-Варна. В периода след 1989г. е налице значително намаляване на емисиите атмосферни замърсители и подобряване на качеството на въздуха в населените места. Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от общинските органи в съответствие с чл.19 от ЗЧАВ.

 

ВОДИ

РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Територията на общината е бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,19 % от общата площ, при средно за страната 2 %. И това се дължи на геолого-географските фактори. Водните ресурси на територията на община Добричка включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко реки. Подземните води са важно звено във водния баланс на района. Хидрогеографската обстановка се определя от язовир "Одринци" с 3 мнл.куб.м вода и 10 малки микроязовира с 1,1 мнл.куб.м вода, и Батовска река. През територията на общината с посока юг-север преминава долината на река Суха. В по-голямата си част има широко речно легло, запълнено с наносни материали и стръмни склонове. Главните притоци са Батовско, Лясковско и Богдановско сухи дерета. Водният им режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Река Суха е и приемник на битовите отпадни води на град Добрич след пречистването им в ГПСОВ - Врачаници. Подземните води са разположени в два хоризонта, които се използват за водоснабдяване на населените места от общината:
- плитък водоносен хоризонт/Сарматски/с дълбочина на водата от повърхността от 30-85 м.
- втори водоносен хоризонт/Валанжски/,чрез дълбоки сондажни кладенци от 500 до 1300 м.

ПИТЕЙНИ ВОДИ

Питейното водоснабдяване се осъществява от подземни водоизточници чрез 16 отделно работещи помпени станции. Основните водоизточници са дълбоки сондажи и малък брой каптажи, които са напълно достатъчни като дебит за нормалното водоподаване в населените места. В кметствата са изградени 69 подземни резервоари с обща вместимост 12 030 куб.м и три куловодоема - Стожер, П.Гешаново и в района на Шевели могила, с общ обем - 335куб.м вода. Общата дължина на водопровода в общината е 765 км, от които външната водопроводна мрежа е 440 км и вътрешна - 325 км, изградена от етернитови тръби. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. За периода 1995-2005г. са наблюдавани всички водоизточници от общината. Средноденонощното количество вода на жител от общината е 70 л.

ОТПАДНИ ВОДИ

В населените места в общината няма изградени канализационни системи за отпадни битови води. В село Врачанци функционира ГПСОВ-Добрич. ПСОВ - Добрич се стопанисва от „ВиК "ООД, гр.Добрич, която е разположена в село Врачанци и пречиства отпадните води от канализационната система само на Добрич.

 

ШУМ

Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места, но може да се твърди, че не се надвишават пределно допустимите норми.

РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ


На територията на общината е извършен радиационен контрол от РИОСВ-Варна, на почвени проби и обекти потенциални замърсители в с.Стожер, с.Свобода, с.Карапелит, при който са получени следните резултати:

Контролен пункт Уран     238    Bg/kg Радий 226 Bg/kg Торий 232 Bg/kg Калий 40 Bg/kg Цезий    Bg/kg
1 Стожер 34+5 37+5 45+2 603+55 25+1.2
2 Свобода 27+6 33+5 37+2 593+54 24+1
3 Карапелит 37+2 37+3 34+1 553+45 25+1

 

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Зелените площи в населените места се разделят на:
-Площи с широко обществено ползване и включват: паркове, градини и улични насаждения. Парковете и градините в общината са 492 дка, от които дървета и храсти - 162 дка. Най-често срещани дървесни видове са Тilia argentea, Fraxsinus oxycarpa ,Pinus nigra, Aesculus Hippo castanum, Betula alba.
-Площи за ограничено ползване - включват дворовете на детските градини, училища, кооперации, дворове на здравни служби и представляват залесена площ  - 430 дка. Преобладават дървесните видове Cercis silicuastrum,Platanus orientalis,Picea abies.
Във връзка с отсичането на дървесни видове в населените места е извършено компесаторно озеленяване в селата Стефаново, М.Смолница,
Котленци, Плачидол, Полковник Минково, Свобода.

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

На територията на община Добричка са обявени следните защитени територии по Закона за защитените територии /обн.ДВ бр.133:/1998г. с изм. и доп./:

-защитена местност „Орлова могила", обявена със Заповед №РД-819/23.08.2002г. на МОСВ, с площ 413.354 дка. Попада в землището на с.Долина, ЕКАТТЕ 21957, имот № 001040 - наличие на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа;

-част от защитена местност „Суха река", обявена със Заповед №РД-538/12.07.2007г. /обн.ДВ бр.68/21.08.2007г./ на МОСВ, с обща площ 23079.176 дка. Попада в землищата на с.Дряновец-941.328 дка, с.Воднянци -791.311дка, с.Хитово - 752.864 дка, с.Житница - 890.030 дка, с.Пчелник -1260.127дка и с. Крагулево -1612.786 дка.

В териториалния обхват на община Добричка са обявени и одобрени следните защитени зони по Закона за биологичното разнообразие:

Защитени зони съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици:
ОБЯВЕНА е първата в България защитена зона BG 0002048 „Суха река" със Заповед №РД -853/15.11.2007г.( обн.ДВ бр.100/30.11.07г.)на МОСВ с обща площ 254377.861дка.
Одобрена е защитена зона BG0002082 „Батова" - приета с Решение №122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;
Одобрена е защитена зона BG 0002085 „Чаиря" - приета с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;

Защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора:
Одобрена е защитена зона 0000107 „Суха река" - приета с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;
Одобрена е защитена зона BG 0000102 „Долината на река Батова" -приета с Решение №802/04.12.2007г. на Министерски съвет.

предишна
 • Стожер
  17° C
  ясно небе
 • Победа
  17° C
  ясно небе
 • Карапелит
  16° C
  ясно небе
 • Овчарово
  17° C
  ясно небе
 • Ведрина
  17° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре