Природни ресурси

Община Добричка,град Добрич е разположена в земите на южна Добруджа,около град Добрич ,който е самостоятелен общински център. Съседни общини с които граничи са:Добрич,общини-Балчик и Г.Тошево на изток,община Тервел на запад,община Крушари на север всичките от област Добрич, и общини Аксаково и Вълчи дол на юг от Варненска област.На практика в област Добрич общината не граничи само с общините Каварна и Шабла. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината е 1298 кв. км. и се дели по предназначение на:

  • земеделска -1025217дка.
  • горска - 195028дка.
  • населени места - 65384дка.
  • водни терени - 4370дка.
  • територии за полезни изкопаеми -1614дка.
  • транспорт и инфраструктура - 7227дка.

РЕЛЕФ
Теренът в който попада община Добричка представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове,не дълбоки и широки долини с полегати склонове,разсичани от долината на река Суха.

КЛИМАТ
Преобладаващ климат в общината е умерено континентален,характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2град.по целзии. Количеството на валежите през годината е сравнително малко-571л./кв.м.Относителната влажност на въздуха е 78%средногодишно,с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим,основно от северозапад,с високи скорости на зимните и ниски на летните ветрове.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата