Природни ресурси

Община Добричка е разположена в земите на южна Добруджа около град Добрич. Общините, с които граничи, са: Добрич, Балчик и Генерал Тошево,Тервел, Крушари, Аксаково и Вълчи дол. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината е 1298 кв. км и се дели по предназначение на:

  • земеделска - 1025217 дка
  • горска - 195028 дка
  • населени места - 65384 дка
  • водни терени - 4370 дка
  • територии за полезни изкопаеми -1614 дка
  • транспорт и инфраструктура - 7227 дка

РЕЛЕФ
Теренът, в който попада община Добричка, представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсичани от долината на река Суха.

КЛИМАТ
Преобладаващият климат в общината е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2 градуса. Количеството на валежите през годината е сравнително малко - 571 л/кв.м. Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата