39.Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход / УП 2/ и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Нормативно основание

  • Закон за администрацията-Допълнителна разпоредба, §1, т.2"в" във връзка с чл.5 ал.7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл.40  Наредба за пенсиите и осигурителен стаж;

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Уведомително писмо;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата