37.Издаване на удостоверение за осигурителен доход / УП 2/

Нормативно основание

  • Кодекс за социално осигуряване; Наредба за пенсиите и осигурителен стаж;
  • Закон за администрацията-Допълнителна разпоредба, §1, т.2"в"

Необходими документи за извършване на услугата

  • Заявление по образец;
  • Копие от трудова книжка.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата