35.Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи

Нормативно основание:

  • Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд - чл. 20
  • Закон за местните данъци и такси -  чл. 115
  • Административно процесуален кодекс - чл.21, ал.3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност.
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК .

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата