34.Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Нормативно основание:

 • Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1.

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Молба по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
  Молбата трябва да бъде написана на български език.
  Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалото лице.
  Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.
  Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.
  Молбите се подават лично или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на страната, която ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.
  Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат молбата за установяване наличието на българско гражданство в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.
 • Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
 • Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
 • Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето.
 • Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
 • Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
 • Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;
 • Препис от акт за смърт, ако лицето е починало;
 • Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.
 • Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните  международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от   1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Ако молителят желае след издаване на удостоверението за наличие на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата