31.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Нормативно основание:

  • Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим;
  • Удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие(Ако е сключен брачен договор);
  • Съдебно решение или удостоверение.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата