28.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите  на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Документа, който ще се заверява;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв./7 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата