26.Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. трето          
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност на наследник;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв./5 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата