22.Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4                     

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв./5 лвНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата