21.Промяна в актовете за гражданско състояние

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Съдебно решение или административен акт за промяна;
  • Документи доказващи необходимостта от промяната;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:

Такса/цена за извършване на услугата:
безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата