20.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Нормативно основание:

  • Закон за  гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Оригинални документи за събитието от чужбина;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.

Важно: Чуждестранните документи са легализирани (снабдени с Апостил от чуждата държава, страна по Хагската конвенция) или носят щемпел (от чуждата държава, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ) и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по установен ред.

Допълнителна информация относно изискванията за  заверки и легализации може да намерите на: http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:
7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата