19.Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Писмено съобщение за раждане по образец съгласно приложение № 1 Наредба № РД-02-20-9 ОТ 21 май 2012 Г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата