5.Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл.155 от СК и по право - по чл.173 от СК)

Нормативно основание:

  • Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.)

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Молба за назначаване на настойнически съвет по образец
  • Съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права
  • Актове за смърт на двамата родители и/или акт за сключен граждански брак (предвид обстоятелството, че настойник или попечител е дееспособният съпруг) и/или акт за раждане за лицето (арг. чл. 155, ал. 1 СК) - ако за него няма информация в общината
  • Декларация за съгласие за заемане на длъжност Член на настойническиуя съвет
  • ДЕКЛАРАЦИЯ

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата
: до 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата