1.Възстановяване или промяна на име

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.19а

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец - нотариално заверено
  • Документ за самоличност
  • Заверено копие от акт за раждане, ако за него няма информация в общината
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата:  До 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата