22.Информация и справки по заявка на предприятия или физически лица

Нормативно основание:

  • чл.88 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Документ за самоличност/пълномощно/.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата