21. Прием и обработка на данъчна декларация за облагане с туристически данък

Нормативно основание:

  • чл.61р от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с  туристически данък /по образец/;
  • Документ за самоличност/пълномощно/.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата