20.Прием и обработка на данъчна декларация за облагане с годишен патентен данък

Нормативно основание:

  • чл.61н от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.61н ЗМДТ /по образец/;
  • Документ удостоверяващ обстоятелство за ползване на данъчно облекчение по чл.61м от ЗМДТ /ТЕЛК,
  • Заповед за пенсиониране,
  • Удостоверение за вписване в регистъра на  чираците от регионалната занаятчийска камара/;
  • Документ за самоличност/пълномощно/.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата