19.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Нормативно основание:

  • чл.54 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.54 ЗМД/по образец/Т;
  • Документ за собственост /Удостоверение за наследници/;
  • Документ за платен % данък при придобиване;
  • Свидетелство за регистрация на превозното средство;
  • Данъчна оценка за недвижим имот

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата