17.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества

Нормативно основание:

  • чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Документ за самоличност /пълномощно/;
  • Документ за полученото имущество по дарение;
  • Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ /по образец/;
  • Застрахователна оценка на МПС;
  • Данъчна оценка за недвижим имот

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата