16.Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

Нормативно основание

  • чл.32 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Документ за самоличност /пълномощно/;
  • Удостоверение за наследници;
  • Декларация по чл.32 от ЗМДТ /по образец/;
  • Документи удостоверяващи собственост на наследодателя;
  • Застрахователна оценка на МПС;
  • Данъчна оценка за недвижим имот;
  • Документи за банкови сметки на наследодателя

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата