15.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

Нормативно основание

  • чл.14 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.14 ЗМДТ /по образец/;
  • Документ за собственост/Удостоверение за наследници;
  • Удостоверение за актуално състояние;
  • Платежно нареждане за платен % данък придобиване;
  • Документ за самоличност /пълномощно/.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата