14.Приемане и обработване на декларации за освобождаване от част от услугите за такса битови отпадъци

Нормативно основание:

  • чл.71 от ЗМДТ, чл.15 ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добричка

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност /пълномощно.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: в момента на подаване
Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата