12.Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

Нормативно основание

  • чл.129 ал.1 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ удостоверяващ плащането;
  • Документ доказващ недължимостта на плащането.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: 30 дни
Такса/цена за извършване на услугата: безплатна


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата