10.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Нормативно основание:

  • Закон за местните данъци и такси - чл. 12 чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Документ за самоличност /пълномощно/;
  • Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка /по образец/;
  • Документ за собственост.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: 5дни/в деня на подаване на искането
Такса/цена за извършване на услугата: 5лв./10лвНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата