8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Нормативно основание:

  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6 във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1и чл. 9б

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ /по образец/;
  • Документ за самоличност /пълномощно/.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни
Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата