6.Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Нормативно основание:

  • Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ /по образец/;
  • Документ за самоличност /пълномощно/.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата