3.Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Нормативно основание:

  • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ /по образец/;
  • Документ за самоличност /пълномощно/.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата