1.Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Нормативно основание

  • Закон за местните данъци и такси - чл. 3, чл. 14 ал. 1, чл. 110 ал. 1, т. 13

Необходими документи за извършване на услугата

  • Искане за издаване на документ /по образец/.
  • Документ за самоличност /пълномощно/;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата