63. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Нормативно основание:

  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, §1, т. 10 от ДР на ЗКИР

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец с приложени, вписаните в него документи;
  • Документ за собственост или друг документ.
  • Удостоверение от кмета/кметския наместник на населеното място за идентичност на имото и улицата.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  

Такса/цена за извършване на услугата: 7 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата