62. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 203

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец с приложени, вписаните в него документи;
  • Разрешение за строеж или акт за узаконяване;
  • Документ за собственост /право на строеж/;
  • Три копия от инвестиционен проект - част архитектура и становища;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата