61. Издаване на удостоверение за нанасяне на сграда в действащия кадастрален план

Нормативно основание:

  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл.52 и §4 от ПЗР във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец :
  • Геодезическо заснемане на сградата, придружено със скица - проект вкл. и в електронен вид;
  • Копие от документ за собственост; 
  • Други…

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата