60. Нанасяне на сграда в действащия кадастрален план

Нормативно основание:

  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл.52 и §4 ал.1 т.2 от ПЗР във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец ;
  • Нотариален акт на имота;
  • Данни за постройката - Строително разрешение; Протокол за дадена линия и ниво; Акт обр 14 или 15 др....
  • Геодезичрско заснемане на сградта, придружено със скица - проект;
  • Други…

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатноНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата