59.Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

Нормативно основание:

  • Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 2


Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост и актуална скица за господстващите имоти, за имоти извън границите на населеното място
  • Влязъл в сила ПУП - ПР, съгласуван с Енерго-про, ВиК, Виваком и други съгласно изискванията;
  • Копие от нотариално заверено пълномощно при упълномощаване;
  • Други

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 
след решение на ОбС

Такса/цена за извършване на услугата:
оценка по чл.210 от ЗУТНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата