56. Одобряване на подробен устройствен план до един квартал и имоти извън границите на населените места

Нормативно основание:

  • ЗУТ - чл.129 ал.2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документи за собнственост;
  • Проект;
  • Разрешение /допускане №…….......;
  • Данни за заинтересовани лица;
  • Писмено съгласие - чл.21 ал.4 от ЗУТ;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост в случаите по чл.17 ал.2, т.3 и 4 от ЗУТ;
  • Съгласувателни писма от заинтересуваните нцентрални и териториалниу администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, когато са изискани с разрешението за изработвеане;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни след приемане на проекта от ОЕСУТ

Такса/цена за извършване на услугата: по тарифа приета от ОСНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата