55. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Нормативно основание:

  • Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл.24
  • Наредба №19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка - чл.35,36 и 37

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • проект или схема за временна организация на движението;
  • Копие от разрешение за строеж /ако е приложимо/;
  • Копие от приходна квитанция за заплатена такса;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:
50 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата