54. Издаване на заповед за промяна на титуляр на разрешение за строеж

Нормативно основание:

  • ЗУТ чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документи за собственост;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 30 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата