53. Справка по актовите книги

Нормативно основание:

  • чл.62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата