52. Издаване на заповед за отписване от актовата книга на имотите

Нормативно основание:

  • чл.64, ал.1 от ЗОС

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Оригинален договор за покупко-продажба

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:
безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата