51.Издаване на удостоверение по чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със собствена част от имот

Нормативно основание:

  • чл.33 и чл.66 от ЗС

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие от актуална скица на имота - за имоти извън границите на населените места ;
  • Документ за собственост (НА или договор за отстъпено право за строеж)/разрешение за строеж;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:
  10 дни

Такса/цена за извършване на услугата
: 10 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата