50. Заверяване на молба-декларация за обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

Нормативно основание:

  • чл.79 от ЗС, чл.587, ал.2 от ГПК и § 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Актуална скица на имота - оригинал, издадена от Техническа служба към Община Добричка или Общинска служба “Земеделие";
  • Документ за собственост или други документи /при наличието им./ /оригинал и копие/
  • Молба-декларация от нотариус (Заверена от кмета на нас. място и от отдел МДТ –при Община Добричка)

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:
  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата:
15 лв. / имотНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата