49. Продажба на земя - общинска собственост на собственика на законно изградена сграда

Нормативно основание:

  • чл.35 ал.3 от ЗОС

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Оригинална скица на имота;
  • Копие от документ за собственост ( нот. акт, договор за ОПС или удостоверение)
  • Разрешение за строеж, протокол за линия и др.строителни книжа (ако има)
  • Удостоверение за наследници;
  • Други документи при необходимост

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  повече от 1 месец

Такса/цена за извършване на услугата
: пазарна ценаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата