48. Прекратявяне на съсобственост върху недвижим имот

Нормативно основание:

  •  чл.36 от ЗОС

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Оригинална скица на имота;
  • Копие от документ за собственост;
  • Становище от кмета/км.наместник на населеното място;
  • Удостоверение за наследници;
  • Други документи при необходимост

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  повече от 1 месец

Такса/цена за извършване на услугата
: пазарна ценаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата