47. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Нормативно основание:

  • Закон за горите - чл. 211, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец; 

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв. / 1 бр.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата