46. За продължаване срока на действие на разрешителното за водоползване

Нормативно основание:

  • чл. 78 от Закона за водите

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  100 лв.    ПМС 136/13.05.2011 г. чл. 8, ал. 2Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата