45. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Нормативно основание:

  • чл.63 ал.2 от ЗУТ, чл.30 от Наредба №15 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Добричка

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец; 
  • Копие от документ за собственост;
  • Скица за имоти извън границите на населеното място;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата